Deklaracja Dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja Dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie

Środowiskowy Dom Samopomocy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-11-05
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Kuźnicka.
 • E-mail: psdsgostynin@wp.pl
 • Telefon: 24 369 69 70

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie
 • Adres: 09-500 Gostynin, ul. Ozdowskiego 1A
 • E-mail: psdsgostynin@wp.pl
 • Telefon: 24 369 69 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Placówka mieści się w budynku znajdującym się w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1A.  

Obiekt dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

Drzwi posiadają odpowiednią szerokość.

W budynku znajduje się 1 toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych oraz winda.

Jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma ograniczeń wstępu z psem przewodnikiem.

Brak możliwości obsługi osoby niepełnosprawnej przez tłumacza języka migowego.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-02
Data publikacji:2021-02-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:705