Jesteś tutaj: Start / Akty prawne

Akty prawne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Regulamin organizacyjny PŚDS w Gostyninie

2. Statut PŚDS w Gostyninie

Artykuły

1. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GOSTYNINIE

1 kwietnia 2021
Przejdź do - 1. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GOSTYNINIE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Załącznik

 do Uchwały Nr 409/2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             z dnia 31 marca 2021r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

                                                                        

§ 1

 

Zapisy ogólne

 

 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej „regulaminem” określa zasady i  zakres funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  w Gostyninie.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o „Domu”, należy przez to rozumieć Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyninie.
 3. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyninie znajduje się w Gostyninie przy ulicy Ozdowskiego 1a.

 

§ 2

 

Podstawy prawne

 

Dom funkcjonuje w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)
 2. Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685)
 3. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)
 4. Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
 5. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
 6. Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217)
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249)
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718).

 

§ 3

 

Uczestnicy

 

 1. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyninie jest domem typu A, B i C:

            - typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych,

- typu B - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym

i umiarkowanym, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,

- typu C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych;

 1. Dom posiada 45 miejsc dziennego pobytu.
 2. Dom realizuje zadania wspierająco - aktywizujące zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika niezbędne do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.
 3. Uczestnikami Domu są osoby posiadające aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o  niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile takie posiada.
 4. W Domu prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna każdego uczestnika.
 5. Dokumentacja zbiorcza zawiera w szczególności:

1)      ewidencję:

a) uczestników, do której wpisuje się:

- imię i nazwisko uczestnika,

- datę i miejsce urodzenia wraz z numerem PESEL, o ile został nadany lub numerem innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika,

- adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika,

- imię i nazwisko opiekuna,

- adres zamieszkania i numer telefonu opiekuna,

- datę przyjęcia uczestnika do domu,

- okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu,

- inne informacje związane ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania domu,

b) obecności uczestników w domu zawierają:

- imiona i nazwiska,

- dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia,

- miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności na zajęciach;

2) dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego,
w których odnotowuje się prowadzone zajęcia w danym roku lub w dłuższym przedziale czasu, zgodnie z ustaleniami dyrektora domu, do których wpisuje się:

a) imiona i nazwiska uczestników,

b) przyjęty w określonym przedziale czasowym plan zajęć wspierająco-aktywizujących, zgodny z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego,

c) imiona i nazwiska osób prowadzących zajęcia,

d) tematykę zajęć i sposób ich realizacji,

e) ewentualne uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważne z punktu widzenia przebiegu indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego.

 1. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność podpisem w  ewidencji obecności domu, a w przypadku braku takiej możliwości obecność uczestnika potwierdza podpisem upoważniony pracownik domu.
 2. Dokumentację indywidualną uczestnika stanowi w szczególności: kopia decyzji kierującej do domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

 

§ 4

 

Organizacja zajęć

 

 1. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy działa 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie (od godz. 730 – 1530), w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami.
 2. Dom czynny jest cały rok z możliwością zamknięcia na okres łącznie nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym. Termin zamknięcia domu ustala się po uprzednim zasięgnięciu opinii uczestników lub ich opiekunów oraz po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadzącej i Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
 3. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w imieniu Starosty Gostynińskiego.
 4. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu do domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
 5. Po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 4 oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego osobę kieruje się na czas określony uzgodniony z dyrektorem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego.
 6. Okres, na jaki osoba została skierowana do domu, może być przedłużony, w szczególności w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej albo braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
 7. Dom prowadzi zajęcia w oparciu o program działalności domu i plany pracy domu na każdy rok.
 8. W Domu funkcjonują pracownie: kulinarna, krawiecko-hafciarska, muzyczno-teatralna, ogrodnicza, plastyczno-artystyczna, komputerowa oraz rehabilitacyjna.
 9. Usługi świadczone w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych obejmują w szczególności:

1) trening funkcjonowania w codziennym życiu – trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:  kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach,
w instytucjach kultury;

2a) trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;

3) trening umiejętności spędzania wolnego czasu  w tym: rozwijanie zainteresowań  literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

4) poradnictwo psychologiczne;

5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie
i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

7) niezbędną opiekę;

8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystyczne i rekreację;

9) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w  warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

10. Dom umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego. Dopuszcza się możliwość zakupu gorącego posiłku, w przypadku braku możliwości prowadzenia treningu kulinarnego.

11. Dom zapewnia dowóz uczestników na zajęcia i odwożenie ich po zajęciach

12. W okresie pandemii działalność Domu prowadzona jest z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych, natomiast w przypadku zawieszenia działalności Domu dopuszcza się możliwość innej formy prowadzenia zajęć z uczestnikami, w tym z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji (telefon, mail, komunikatory internetowe).

 

§ 5

 

Prawa i obowiązki uczestników

 

 1. Uczestnik ma prawo do:

a)      uczestnictwa w zajęciach odpowiadających jego zdolnościom, możliwościom i zainteresowaniom,

b)      korzystania z materiałów, narzędzi i sprzętu Domu,

c)      indywidualnej opieki  psychologicznej zgodnie ze wskazaniami zespołu wspierająco-aktywizującego,

d)      uczestnictwa w wycieczkach, imprezach kulturalnych, integracyjnych i innych organizowanych przez  Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,

e)      poszanowania godności, równego traktowania, wyrażania własnych opinii, wnoszenia skarg i uwag do dyrektora domu.

 1. Uczestnik ma obowiązek:

a)      przychodzić regularnie i punktualnie na codzienne zajęcia,

b)      uprzedzać o planowanych nieobecnościach w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy,

c)      usprawiedliwiać nieobecności,

d)      przestrzegać zasad współżycia społecznego,

e)      dbać o mienie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

§ 6

 

Pracownicy

 

 1. Dyrektor Domu zatrudnia, odpowiednio do potrzeb, osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje:

a)      psychologa,

b)      pedagoga,

c)      pracownika socjalnego,

d)      instruktorów terapii zajęciowej,

e)      asystenta osoby niepełnosprawnej,

f)       inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu,

g)    innych pracowników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania domu.

 1. Wszyscy pracownicy merytoryczni wchodzą w skład zespołu wspierająco-aktywizującego.
 2. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na:

1)      7 uczestników w domu typu A,

2)      5 uczestników w domu typu B,

3)      3 uczestników w domu typu C.

       3a. W przypadku uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum

autyzmu, będących uczestnikami domów typu A, B i C, wskaźnik zatrudnienia    pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 3 uczestników.

 1. W kompetencji zespołu wspierająco-aktywizującego leży przede wszystkim:

a) organizacja pracy i realizacja planu pracy,

b) opracowanie postępowania wspierająco-aktywizującego w porozumieniu  

z uczestnikiem bądź jego opiekunem,

c) podejmowanie decyzji o organizacji zajęć.

 1. Spotkania zespołu wspierająco-aktywizującego odbywają się przynajmniej raz w miesiącu, w ustalonym przez dyrektora terminie. Spotkania są protokołowane.
 2. Przynajmniej raz na 6 miesięcy zespół wspierająco-aktywizujący spotyka się w celu omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ich aktualizacji.

 

§ 7

 

Obowiązki pracowników i dyrektora

 

 1. Pracownik Domu ma obowiązek:

a)      przestrzegać zasad współżycia społecznego, szanować prawa i godność uczestników i współpracowników,

b)      współdziałać z dyrektorem,

c)      terminowo załatwiać sprawy,

d)      prawidłowo ewidencjonować akta sprawy,

e)      prowadzić na bieżąco i rzetelnie dokumentację uczestników – indywidualną i zbiorczą,

f)       zapewnić ochronę prywatności uczestnika Domu,

g)      zapewnić wszystkim uczestnikom ochronę wolności sumienia i wyznania,

h)      szanować prawo i godność osobistą uczestników i współpracowników,

i)       przestrzegać przepisów BHP, PPOŻ, sanitarnych oraz niniejszego Regulaminu Organizacyjnego,

j)       utrzymywać ścisły kontakt i współpracować z rodzicami i opiekunami uczestników,

k)      przestrzegać przepisów Regulaminu Pracy Zdalnej.

 

 1. Dyrektor Domu ma obowiązek:

a)      zapewnić odpowiednie warunki pracy i organizowanych zajęć,

b)      organizować co najmniej raz na 6 miesięcy zajęcia i szkolenia dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu,

c)      zaplanować rozkład zajęć,

d)      dokonywać sprawozdań z działalności Domu.

 

 

§ 8

 

Zasady bezpieczeństwa

 

 1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestnika podczas zajęć ponosi personel Domu.
 2. Dyrektor Domu odpowiada za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 3. Uczestnicy chorzy na choroby zakaźne nie mogą w tym czasie uczęszczać na zajęcia.
 4. W związku ze stanem epidemii wprowadza się odpowiednie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyninie.
 5. Ze względów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników dopuszcza się ich rotacyjny udział w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

§ 9

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy zawarte w przepisach, o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu.

 

§ 10

 

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie jest uzgodniony z Wojewodą Mazowieckim.

 

§ 11

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały przez Zarząd Powiatu Gostynińskiego.

 

 

 

 

 

 

2. STATUT POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GOSTYNINIE

12 kwietnia 2023
Przejdź do - 2. STATUT POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GOSTYNINIE

                                                                       

Załącznik do uchwały Nr XIV/68/2019

Rady Powiatu Gostynińskiego

z dnia 21 listopada 2019 r.

 

STATUT POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GOSTYNINIE

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyninie typu „A, B i C” jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Gostynińskiego.

§ 2. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyninie, zwany dalej ŚDS działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy,

8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

9) innych aktów prawnych regulujących zakres działań ŚDS,

10) niniejszego Statutu.

§ 3. 1. ŚDS ma zasięg lokalny, gdzie uczestnikami zajęć prowadzonych w ŚDS są osoby pełnoletnie obojga płci zamieszkałe na terenie Powiatu Gostynińskiego.

2. Uczestnikami zajęć mogą być również mieszkańcy sąsiednich Powiatów, jeżeli ŚDS dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego pomiędzy odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego w tym, organu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do ŚDS.

§ 4. 1. Siedziba ŚDS mieści się w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin.

2.Obszar działania ŚDS stanowi teren Powiatu Gostynińskiego. ŚDS używa prostokątnej pieczęci zawierającej jego pełna nazwę, adres i nr telefonu.

§ 5.1. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonego dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle chorych psychicznie (typ A), niepełnosprawnych intelektualnie (typ B), osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C), nie wymagających leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej.

2. Działalność ŚDS ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywania codziennych problemów osób niepełnosprawnych. Ważnym elementem działalności ŚDS jest integracja uczestników ze społecznością lokalna poprzez ich społeczna aktywizację.

3. ŚDS działa od poniedziałku do piątku. Godziny pracy ŚDS określa Regulamin Organizacyjny ŚDS.

4. Pobyt w ŚDS ustalony zostaje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez działającego z upoważnienia Starosty Gostynińskiego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie. 2 

5. Zasady odpłatności za usługi świadczone przez ŚDS określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

6. Pobyt w ŚDS wymaga zgody osoby kierowanej lub jej opiekuna prawnego.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA

§ 6.1.ŚDS realizuje zadanie zlecone Powiatowi Gostynińskiemu określone ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2.Podstawowym celem działalności ŚDS jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz rekompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze i funkcjonowania społecznego oraz:

1) utrzymanie uczestników w ich naturalnym środowisku, w tym rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;

2) reprezentowanie interesów osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalnej i kształtowanie akceptującej postawy otoczenia wobec nich;

3) dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich czynne i aktywne uczestnictwo w życiu politycznym, kulturalnym i społecznym w lokalnym środowisku;

4) prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej, rozumianej jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników poprawy jakości życia, samodzielnego funkcjonowania, a także powstrzymania postępującej regresji poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego;

5) rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego.

§ 7. Do podstawowych zadań ŚDS należy świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, a w szczególności poprzez:

1) zapewnienie uczestnikom pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;

2) zapewnienie wsparcia społecznego;

3) prowadzenie treningów/zajęć wspierająco – aktywizujących, a w szczególności treningów funkcjonowania w codziennym życiu, treningów interpersonalnych treningu umiejętności komunikacyjnych;

4) rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego uczestników;

5) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego;

6) umożliwienie uczestnikom spożywania gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego;

7) zabezpieczenie posiłków uczestnikom w ramach treningu kulinarnego;

8) podejmowanie działań służących integracji ze społeczeństwem;

9) terapię ruchową;

10) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

11) terapię zajęciową dostosowaną do indywidualnych możliwości, potrzeb oraz zainteresowań;

12) inne formy działalności sprzyjające realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika.

§ 8. W zakresie realizacji swoich celów, zadań ŚDS współpracuje w szczególności z rodzinami, opiekunami prawnymi i innymi osobami bliskimi uczestnikom, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, poradniami zdrowia psychicznego, szpitalami i zakładami opieki zdrowotnej, urzędami pracy, ośrodkami kultury i placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi jak i innymi osobami zaangażowanymi w pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi.

 

Rozdział 3.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 9.1.ŚDS kieruje Dyrektor, zatrudniany przez Zarząd Powiatu Gostynińskiego.

2.Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora ŚDS wykonuje Starosta Gostyniński.

3.Dyrektor ŚDS zatrudnia osoby, niezbędne do realizacji zadań ŚDS, które posiadają kwalifikacje określone odrębnymi przepisami i wykonuje wobec pracowników ŚDS czynności z zakresu prawa pracy.

4.Dyrektor ŚDS zarządza jednostką, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie ŚDS.

5.Strukturę ŚDS oraz jego wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny, opracowany przez Dyrektora ŚDS w uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim a zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Gostynińskiego.

6.Program działalności ŚDS oraz plany pracy ŚDS na każdy rok opracowuje Dyrektor ŚDS w uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim, a zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Gostynińskiego.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§10.1.ŚDS jest jednostką sektora finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Powiatu Gostynińskiego, finansowaną ze środków otrzymywanych na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego, w oparciu o zasady określone w przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2.Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest plan finansowy.

3.ŚDS posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

4.Dochody uzyskane z odpłatności uczestnika za pobyt w ŚDS stanowią dochody budżetu Powiatu.

5.Majątek ŚDS jest mieniem Powiatu Gostynińskiego i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działaniami statutowymi.

§ 11. ŚDS realizuje zadania w oparciu o:

1) środki Wojewody Mazowieckiego;

2) środki Powiatu Gostynińskiego;

3) środki z innych źródeł, w tym darowizn.

Rozdział 5.

NADZÓR I KONTROLA.

§ 12.1.Kontrolę i nadzór nad działalnością ŚDS oraz pracą Dyrektora ŚDS sprawuje Zarząd Powiatu Gostynińskiego.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością ŚDS oraz nadzór nad prawidłowością wydatkowania środków finansowych przekazanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

 

Rozdział 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie określonym dla jego uchwalenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-10
Data publikacji:2020-11-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1020